Duchowość

W duchowości chrześcijańskiej obecny był i jest nurt pasyjny, przejawiający się nie tylko w pobożności pasyjnej, ale także w głębokiej mistyce wielu świętych we wszystkich wiekach chrześcijaństwa. Również duchowość polska nosi cechy rysu pasyjnego, wzmocnionego zapewne szczególnymi uwarunkowaniami geopolitycznymi poświadczonymi w dziejach naszego narodu.
We wspomnieniach o naszej Założycielce Matce Józefie Hałacińskiej, żyjącej na przełomie XIX i XX w. możemy przeczytać takie jej wyznanie: „Pan Jezus stanowczo domagał się ode mnie, żebym założyła Zgromadzenie Męki Pańskiej. Mówił, że to Zgromadzenie jest Mu potrzebne na ostatnie czasy; jego członkinie będą wynagradzać Bogu za grzechy świata i własne całym swoim życiem: modlitwą, pracą, a szczególnie cierpieniem w połączeniu z rozważaniem Męki Pana Jezusa Chrystusa”. Zatem na polskiej ziemi, po wielu latach wewnętrznych rozterek Matki Józefy doszło do realizacji Bożego wezwania i powołania do życia pasyjnego zgromadzenia opartego na regule franciszkańskiej.
Istotę naszej duchowości pasyjnej streszczają Konstytucje i Statuty Zgromadzenia. Możemy w nich przeczytać, że życie i działalność Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek jest natchniona przez charyzmat Założycielki, którym była jej miłość do Ukrzyżowanego Chrystusa, przejawiająca się w kulcie Męki Pańskiej. Kult ten koncentruje się na kontemplacji Tajemnicy Odkupienia: męki, śmierci i uwielbienia Chrystusa. Istota duchowości Zgromadzenia Męki Pańskiej polega na współpracy z Chrystusem w Jego zbawczej misji, na szczególnym przeżywaniu Tajemnicy Odkupienia i naśladowaniu Zbawiciela w Jego kontemplacyjno-czynnym życiu. Każda Pasjonistka zobowiązana jest do tego, aby wynagradzać Bogu za grzechy własne i drugich, wypraszać łaski i w ten sposób przyczyniać się do szerzenia Królestwa Bożego na ziemi.

Przeżywanie bogatych treści duchowości pasyjnej Zgromadzenia przybiera różne formy:

  • kontemplację cierpiącego Chrystusa,
  • współczucie cierpiącemu Chrystusowi,
  • podziękowanie Chrystusowi za całe dzieło zbawienia,
  • wynagradzanie i zadośćuczynienie za grzechy świata,
  • współdziałanie z Chrystusem w Jego zbawczej misji,
  • apostolstwo cierpienia w perspektywie zmartwychwstania,
  • apostolstwo nabożeństwa do Męki Pańskiej.

Duchowość pasyjną streszcza hasło Zgromadzenia: „Miłość Ukrzyżowanego przynagla nas” (2 Kor 5,14), a ilustruje herb: narzędzia Męki Pańskiej – cierniowa korona, gwoździe, włócznia i gąbka na trzcinie.