Modlitwy

MODLITWA ZA POLSKĘ

Najświętsze Serce Jezusa, w naszej Ojczyźnie przyjdź Królestwo Twoje. Zapanuj duchem Twej sprawiedliwości i miłości w umysłach i sercach rządzących i rządzonych. W najgłębszej czci i dziękczynieniu, w modlitwie błagalnej Polska korzy się przed Tobą. Wskrzesiłeś Jej ciało, odrodź ducha, Chryste. Daj Narodowi światło, męstwo, dobrą wolę. Daj zwycięstwo nad złem w naszym Narodzie, nawróć błądzących, spraw, abyśmy przejrzeli i przebacz nam, bo tylu z nas nie wie, co czyni. Przemów do naszych serc, daj się poznać Panie, a wszyscy pójdziemy za Tobą. Przebacz nam, którzy Cię kochać pragniemy, a tak Ci źle służymy. Przebacz niewdzięczność, nakłoń ucha Twego i wysłuchaj. Polska woła do Ciebie w niemocy własnej i błaga miłosierdzia Twego. Wzbudź moc Twoją, Panie, przyjdź i króluj. Najświętsze Serce Jezusa, w Tobie ufność pokładamy, a nie będziemy zawstydzeni na wieki. Pani nasza Częstochowska, Królowo Polski, strzeż Królestwa Twego. Wszyscy święci i święte Polskie, módlcie się za nami. Amen.

OFIAROWANIE

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci przez Najboleśniejsze Serce Matki Bożej, Najdroższe Oblicze, Serce włócznią przebite, Mękę, Krew i Najświętsze Rany Ukochanego Syna Twego, cierpiącego na krzyżu, na większą cześć i chwałę Twoją, na zadośćuczynienie za grzechy nasze i wszystkich ludzi, za Ojca świętego, Kościół święty, duchowieństwo, za nawrócenie grzeszników, za Zgromadzenie, rodziny nasze, dobrodziejów, Ojczyznę, za dusze konających i w czyśćcu cierpiące.

W. Przepuść Panie, przepuść ludowi Twojemu.
O. A nie bądź na nas zagniewany na wieki. (3 razy)
W. Któryś za nas cierpiał rany.
O. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
W. I Ty, któraś współcierpiała.
O. Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

AKT WIARY

O dobry Jezu przed niewinną Twoją Męką, wyznaję swoją wiarę. Wierzę w Ciebie, o Boże, w naturze Jedyny, Troisty w Osobach. Wierzę w Syna Bożego, Który na ziemię do nas ludzi zstąpił, stał się człowiekiem, do krzyża dał się przybić za mnie, cierpiał za grzechy moje i przez Swoją Mękę wysłużył dla mnie liczne łaski. Wierzę w Ducha Świętego, Który przez proroków mówił, na apostołów zstąpił, w mojej duszy zamieszkał, a z Bogiem Ojcem i Synem równą cześć odbiera. Wierzę w to wszystko, co Kościół święty do wierzenia podaje, a wierzę dlatego, że Ty o Boże to wszystko objawiłeś, sam się nie mylisz, mnie omylić nie chcesz i nieomylny Kościół dla mnie ustanowiłeś. O Jezu, Prawdo Najwyższa, przez niewinną Swoją Mękę pomnóż i umocnij wiarę moją.

AKT NADZIEI

O Jezu miłosierny, Tyś cierpiał na krzyżu, aby mnie szczęśliwą uczynić. Męka Twoja święta dała mi łaskę na ziemi, a w niebie wysłużyła radości wieczne. Ufność nieskończoną w Tobie pokładam, bo Tyś mi wszystko obiecał. Mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym udzielisz mi licznych łask, że także w przyszłości będziesz mnie obdarzał wszelkimi dobrami. Ufam, że w godzinę śmierci połączę moje konanie z Twoją Męką i pójdę do nieba, aby królować z Tobą na wieki. Przez Mękę Twoją, o Panie, wlej do duszy mojej nadzieję tak wielką, iżbym wszelkie trudności przezwyciężyć mogła i serce moje ufające Tobie kryła spokojnie w Ranach Twoich Najświętszych.

AKT MIŁOŚCI

Boże, Ty jesteś samą Miłością, a krzyż Syna Twojego to najwyższy dowód Twojej miłości dla mnie. Podobną miłość ku Tobie zapal w moim sercu grzesznym, nędznym i niegodnym. Tyś dobro moje najwyższe, Tyś Pan mój i Bóg mój, Tyś godzien wszelkiej najczystszej miłości. Kocham Cię z całej duszy, z całego serca, ze wszystkich myśli, całym życiem moim: modlitwą, pracą i cierpieniem. Dla Ciebie miłuję wszystko, co godne jest miłości: moją rodzinę zakonną, wszystkich ludzi i cały świat. Przez Twoje święte męczeństwo na krzyżu zapal w moim sercu miłość wielką i gorącą.

AKT ODDANIA SIĘ CHRYSTUSOWI PANU

O Jezu Ukrzyżowany, spraw, bym umiała cierpieć dla Ciebie i z Tobą. Śluby moje niech mnie łączą z Twoim krzyżem. O Zbawicielu mój, miłośniku dusz czystych, daj, bym kochała jedynie Ciebie, unikając tego wszystkiego, co się tej miłości sprzeciwia i bym przez to szerzyła miłość Twego krzyża i pomagała w zbawianiu dusz. Ubogi byłeś na krzyżu, daj, bym Cię kochała w Twoim ubóstwie i była uboga jak Ty na krzyżu. O Chryste, posłuszny aż do śmierci, idąc na Mękę krzyżową mówiłeś: „Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”. A gdy już wisiałeś na krzyżu, zawołałeś wobec świata całego: „Wykonało się”. Wykonałeś świętą wolę Ojca. Daj, niech w posłuszeństwie pełnię wolę Twoją. O Jezu, co mam i czym jestem, wszystkie moje myśli, słowa i uczynki dnia dzisiejszego składam pod krzyżem Twoim. Amen.

AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

Maryjo, Matko nasza Najboleśniejsza, Królowo Polski, Dziewico Niepokalana. Pragniemy być w Twoich najmiłościwszych rękach narzędziem Twej świętej sprawy, którą prowadzisz jako Matka Kościoła. Oddajemy Ci na własność siebie ze wszystkimi władzami duszy i ciała oraz wszystko, co posiadamy: cały nasz dom, wszystkie dzieła, prace i zamiary, wszystkie radości i trudy, byśmy przez wierną służbę Kościołowi mogły jak najlepiej służyć Jezusowi i bliźnim naszym. Rozporządzaj nami i wszystkim, co posiadamy, według Twojej woli, jako własnością Twoją. Amen.

MODLITWA DO PATRONÓW ZGROMADZENIA

Maryjo, jeżeli w ciągu dnia serce moje chciałoby zapomnieć o Bogu, Ty, o Matko Bolesna, kieruj je do celu mojej miłości.
Święty Józefie, Opiekunie Jezusa, bądź moim dzisiaj Opiekunem.
Święty Franciszku, Patriarcho nasz, naznaczony stygmatami zbawienia, uproś mi łaskę, bym dzień dzisiejszy przeżyła w duchu pokuty franciszkańskiej.
Święta Klaro, wyjednaj mi łaskę, bym w duchu umartwienia przestrzegała Konstytucji i wszystkich przepisów życia zakonnego. Amen.

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA

(odmawia się na różańcu) Na rozpoczęcie:
O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu. Amen.
Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen.
Przebacz, zlituj się, mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją najdroższą osłoń nas. Amen.
Ojcze przedwieczny, błagamy Cię, przez Krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jednorodzonego, okaż nam miłosierdzie. Amen.
Na dużych paciorkach różańca:
Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.
Na małych paciorkach różańca:
O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran.
Na zakończenie trzy razy:
Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego…

OBIETNICE PANA JEZUSA dane Siostrze Marii Marcie Chambon

1. Przyjdźcie do Ran Moich, z sercem pałającym Miłością. Przez Rany Moje otrzymacie wszystko, bo zasługa Krwi Mojej jest nieskończonej ceny. Mając moje Rany i Moje Najświętsze Serce, możecie wszystko wyjednać, Najświętsze Rany dają moc nad Sercem Boga.
2. Kto jest w jakiejkolwiek potrzebie, niech z wiarą i ufnością przychodzi czerpać ustawicznie ze skarbu mojej Męki, z Moich przebitych Ran. Udzielę wszystkiego, o co Mnie kto prosić będzie przez moje święte Rany. Trzeba rozszerzyć nabożeństwo do nich.
3. Moje Rany Najświętsze uświęcają dusze i zapewniają im postęp w dobrym. Z Moich Ran rodzą się owoce świętości. Ci, którzy czcić je będą, dojdą do prawdziwego poznania Mnie.
4. W Moich Ranach zawsze oczyścić się możecie. Moje Rany uleczą wasze grzechowe rany. Moje Rany pokryją wszystkie wasze przewinienia. Nabożeństwo do Moich Ran jest lekarstwem na te czasy nieprawości.
5. Wszystkie wasze sprawy, nawet najmniejsze, skoro zostaną zanurzone w Mojej Krwi, nabędą przez to nieskończonej zasługi i sprawią pociechę Mojemu Sercu. Zanurz więc sprawy twoje w Moich Ranach, a będą miały wielką wartość.
6. Ofiaruj mi Rany Moje za grzeszników, bo ja pałam żądzą zbawienia dusz. Za każdym słowem wymówionym przez was w koronce spuszczam kroplę Krwi Mojej na duszę grzesznika. Grzesznik wyjedna dla siebie nawrócenie przez odmówienie następującej modlitwy: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych”.
7. Moc Moja jest w Moich Ranach. Posiadając je, potężnym się stajesz i możesz otrzymać wszystko. Masz nawet więcej mocy ode Mnie, bo możesz rozbrajać sprawiedliwość Moją. Moje Święte Rany podtrzymują świat.
8. Mając moje Rany, macie wszystko. Przez nie dokonywa się gruntownych dzieł; nie przez kosztowanie pociech, ale przez cierpienia. Trzeba się modlić, ażeby znajomość Moich Świętych Ran rozszerzona była na całym świecie.
9. Wezwania do Najświętszych Ran wyjednywać będą Kościołowi nieustanne zwycięstwa. Powinniście ciągle czerpać z tych źródeł ku triumfowi Mego Kościoła. Trzeba się bardzo modlić za Kościół święty. Dopóki Rany Moje bronić was będą nie macie czego się lękać, ani dla siebie, ani dla Kościoła.
10. Gdy doznajecie przykrości lub cierpienie was przygniata, złóżcie to czemprędzej w Moje Rany, a ból się uciszy. Trzeba często przy chorych powtarzać: „O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych Ran”. Ta modlitwa ulży duszy i ciału chorego.
11. Gdy ofiarujesz Moje Święte Rany za grzeszników, nie zapominaj czynić tego i za dusze w czyśćcu, bo mało jest osób, które by myślały o przyniesieniu im ulgi. Najświętsze Rany są dusz czyśćcowych skarbem nad skarby. Ofiaruj twoje cierpienia w połączeniu z Moimi Boskimi Ranami za dusze czyśćcowe.
12. Dusza, która za życia swego śmiertelnego czciła rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, korzystała z ich zasług i ofiarowała je Ojcu Przedwiecznemu za dusze czyśćcowe, będzie miała przy sobie  w chwili śmierci Najświętszą Maryję Pannę i Aniołów, a Pan Jezus Ukrzyżowany w całym blasku Swej chwały przyjmie ją i ukoronuje wieńcem niebieskim jej czoło.

MODLITWA O DUCHA PASYJNEGO DLA SIÓSTR I NOWE POWOŁANIA DO ZGROMADZENIA

O Maryjo, Ty wiesz, że od samego początku, kiedy zaczęłyśmy się zbierać wśród tylu trudności, obrałyśmy Ciebie za Matkę i Ty zawsze okazywałaś nam swoją łaskawość. O Matko nasza, uniżając się przed Tobą, zanosimy do Ciebie nasze pokorne prośby:
Błagamy Cię, wstaw się za nami do Syna Twego, by raczył zawsze utrzymywać wśród nas ducha miłości, pokoju, jedności, czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i świętej pokory.
Prosimy Cię o zachowanie i rozszerzenie naszej Rodziny, o dobre i liczne powołania przeniknięte duchem Bożym. Prosimy Cię o Najświętsza Matko nasza, racz wyjednać nam u Syna Twego ofiarność, byśmy zawsze mogły zaspakajać potrzeby duszy i ciała tych ludzi, którym służymy.
Szczególnie zaś błagamy Cię, wyjednaj nam tę łaskę, byśmy wszystkie ukochały Boga w tym życiu i zasłużyły na oglądanie wiecznej Miłości przez wieki w niebie. Amen.

NOWENNA PRZED ŚWIĘTEM PODWYŻSZENIA KRZYŻA 5-13 WRZEŚNIA. OTWÓRZ PDF