Juniorat

Juniorat

„Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Zapytał Go [młodzieniec]: Które? Jezus odpowiedział: Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego. Odrzekł Mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!” (Mt 19,17-21)

Tymi słowami Jezus zwraca się do każdej osoby, którą zaprasza do życia bardziej doskonałego we wspólnocie zakonnej. Powołana rozpoczyna wstępowanie na tę drogę okresem próby, będącej realizacją pierwszej części zachęty, a więc oddaniem wszystkiego co posiadała. Wykonanie polecenia sprzedania „wszystkiego” oznacza oderwanie się od świata, całkowitą zmianę stylu życia i sposobu myślenia. Tak przygotowana dusza może dobrowolnie, całkowicie wyrzekając się siebie poświęcić się Bogu składając śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Uroczystość pierwszej profesji rozpoczyna okres ślubów czasowych zwany junioratem. Profesja zakonna stanowi najważniejszy akt życia zakonnego, oddanie się na służbę Bogu w duchu rad ewangelicznych i zakonowi w celu pełnienia obowiązku swego powołania, na większą chwałę Bożą, dla dobra Kościoła i zbawienia świata.

W czasie Uroczystości pierwszej profesji po złożeniu ślubów Siostra otrzymuje z rąk Celebransa poświęcone oznaki profesji zakonnej. Najpierw Kapłan nakłada czarny welon mówiąc: „Przyjmij święty welon, po którym wszyscy poznają, że należysz w pełni do Chrystusa Pana i oddana jesteś służbie Kościoła.” Następnie zakładając Siostrze krzyż profesyjny zwraca się słowami: „Z Chrystusem przybita do krzyża, żyj nie sama, lecz niech żyje w Tobie Chrystus, Aby życie Jezusa Chrystusa ukazało się w śmiertelnym ciele twoim”. Na końcu wręcza Neoprofesce Konstytucje Zgromadzenia według których zobowiązała się żyć. Pierwszą profesję Siostry składają na rok, a następnie ponawiają na kolejny. Okres junioratu w naszym Zgromadzeniu trwa zasadniczo pięć lat. Akt profesji inauguruje życie zakonne: kryje on w sobie dynamizm ciągłego wzrostu i postępu w życiu wewnętrznym, pragnienie dążenia do doskonałej miłości przez wierność Ewangelii i Regule zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia. W czasie trwania junioratu Siostry mogą przebywać w różnych domach Zgromadzenia. W wakacje spotykają się z Mistrzynią junioratu, aby poprzez wspólną modlitwę, konferencje oraz osobiste rozmowy kształtować i umacniać swoje powołanie oraz przygotowywać się do złożenia profesji wieczystej.
Uroczystość ślubów wieczystych wieńczy okres formacji podstawowej. W czasie Mszy świętej, po odczytaniu Ewangelii Celebrans zwraca się z pytaniem: „Drogie Siostry, o co prosicie Boga i Jego Kościół Święty?” Siostry za natchnieniem Ducha Świętego odpowiadają: „Prosimy, abyśmy mogły pójść za Chrystusem Ukrzyżowanym, Odkupicielem naszym i trwać do śmierci w tej Rodzinie Pasyjnej.” Po homilii cała zebrana wspólnota w litanii błagalnej kieruje modlitwy do Boga Ojca oraz prosi Matkę Bożą i wszystkich Świętych o wstawiennictwo za tymi Siostrami, które mają złożyć śluby wieczyste. Po odśpiewaniu litanii każda z Sióstr odczytuje formułę ślubów, a następnie podchodzi do ołtarza, aby złożony akt profesji zakonnej przypieczętować własnoręcznym podpisem. Zewnętrznym znakiem złożenia ślubów wieczystych jest srebrna obrączka, którą nakłada Celebrans wypowiadając słowa: „Przyjmij, Siostro, obrączkę, znak zaślubin z Jezusem Ukrzyżowanym, który wybrał cię na oblubienicę. Dochowaj Mu wierności, abyś mogła radować się z Nim na wieki.” Akt złożenia profesji wieczystej włącza w pełni Siostrę do Rodziny zakonnej Sióstr Pasjonistek.