Nabożeństwo do Najświętszych Ran Pana Jezusa i łaski z nim związane

s. Ludmiła Levkivska
Znanych jest wiele nabożeństw pasyjnych. W okresie Wielkiego Postu wierni gromadzą się w kościołach w piątki na nabożeństwach Drogi krzyżowej, a w niedziele na Gorzkich Żalach. Dzięki Sekretarce Bożego Miłosierdzia – św. s. Faustynie Kowalskiej znamy również Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w której prosimy Boga o to, aby się nad nami zmiłował. W tym artykule pragnę przybliżyć jeszcze jedno nabożeństwo, Koronkę którą odmawiają każdego dnia Siostry Pasjonistki, czyli Koronkę do Najświętszych Ran Pana Jezusa.
Koronkę tę pozostawiła nam francuska mistyczka i stygmatyczka z zakonu Sióstr Wizytek, Sługa Boża s. Maria Marta de Chambon (1841-1907). Tę prostą i niewykształconą siostrę Jezus wybrał na ofiarę, powiernicę oraz apostołkę Swoich Ran. Ona zaś wszystko co posiadała z miłością ofiarowywała Jezusowi. S. Maria miała objawienia, w czasie których Jezus przekazał jej akty strzeliste oraz obietnice, które Bóg udzieli tym, którzy będą czcić Najświętsze Rany. Ze wspomnianych aktów strzelistych s. Maria ułożyła Koronkę, którą odmawiają ludzie na całym świecie po dziś dzień. Odmawiając Koronkę do Najświętszych Ran Pana Jezusa, wynagradzamy Bogu za popełnione grzechy swoje i innych ludzi, ofiarując Mu Rany naszego Pana.
W obietnicach skierowanych za pośrednictwem s. Marii Marty de Chambon, Jezus wyraźnie mówił o swoich pragnieniach. Chciał, aby ludzie polecali mu wszystkie swoje sprawy, a On obiecał nadać im wielką wartość nadprzyrodzoną. Prosił, abyśmy ofiarowali tę modlitwę za Kościół święty, za ludzi cierpiących, aby otrzymywali od Pana pociechę. Pragnął również, by ludzie ofiarowali Jego Rany za grzeszników, mówił: „Za każdym słowem wymówionym przez was w Koronce spuszczam kroplę Krwi Mojej na duszę grzesznika. Grzesznik wyjedna dla siebie nawrócenie przez odmówienie następującej modlitwy: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych””. Koronka ta ma być również ofiarowana za dusze w czyśćcu cierpiące, które otrzymają ulgę w cierpieniu.
Wraz z prośbami, Jezus składa obietnice tym, którzy będą z miłością czcić Jego Rany przez odmawianie Koronki. Każdy kto z miłością przyjdzie do Ran Jezusowych otrzyma wszystko, o co tylko poprosi, będąc w potrzebie. Ci co będą czcić Rany Jezusowe uświęcą się i dojdą do poznania Boga, ponieważ są One lekarstwem na grzechy. „Dusza, która za życia swego śmiertelnego czciła Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, korzystała z ich zasług i ofiarowała je Ojcu Przedwiecznemu za dusze czyśćcowe, będzie miała przy sobie w chwili śmierci Najświętszą Maryję Pannę i Aniołów Pańskich, a Pan Jezus Ukrzyżowany w całym blasku Swej Chwały przyjmie je i ukoronuje wieńcem niebieskim jej czoło.” – pisze s. Maria. Wszystkich obietnic, które przekazał Jezus tym, co będą odmawiać Koronkę jest dwanaście. Koronką do Najświętszych Ran Pana Jezusa modlimy się na różańcu, w następujący sposób:

Na rozpoczęcie:
O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw i całemu światu. Amen.
Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad na mi. Amen.
Przebacz, zlituj się mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.
Ojcze Przedwieczny, błagamy Cię przez krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jednorodzonego, okaż nam miłosierdzie. Amen.

Na dużych paciorkach różańca:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa
— na uleczenie ran dusz naszych.

Na małych paciorkach różańca:
O mój Jezu przebaczenia i miłosierdzia
— przez zasługi Twoich świętych ran.

Na zakończenie 3 razy:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych. W miarę naszych możliwości postarajmy się odpowiedzieć Jezusowi na Jego wezwanie i prośmy, aby Przenajświętsze Rany wyjednały miłosierdzie dla świata, który w dzisiejszych czasach boryka się z tak wieloma problemami będącymi skutkiem naszych grzechów.

Modlitwa do pięciu ran Pana Jezusa za dusze w czyśćcu cierpiące
Jezu Ukrzyżowany, uwielbiam Cię i w duchu całuję świętą ranę prawej ręki Twojej. Błagam Cię racz się zlitować nad duszami w czyśćcu cierpiącymi. Odpuść im pozostałe kary i przyjmij do wiecznego szczęścia, a szczególnie dusze moich rodziców, rodzeństwa, krewnych i przyjaciół.
Ojcze nasz
Jezu Ukrzyżowany, pokornie Cię uwielbiam i w duchu całuję ranę lewej ręki Twojej. Racz dusze cierpiące uwolnić z czyśćca i udzielić im wiecznego spoczynku. Szczególnie proszę Cię za duszami wszystkich moich dobroczyńców.
Ojcze nasz