Godzinki o Matce Bożej Bolesnej

s. Justyna Rosińska
Kult Matki Bożej Bolesnej w Zgromadzeniu Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa od samego początku jego istnienia był i jest bardzo żywy. Maryja, jako ta, która bezpośrednio uczestniczyła w dziele odkupienia nazywana jest Pierwszą Pasjonistką. Główną formą tego kultu w okresie Wielkiego Postu są Godzinki o Matce Bożej Bolesnej, śpiewane w każdym domu Sióstr Pasjonistek w sobotnie popołudnia. Sama forma tych śpiewanych rozważań znana jest od średniowiecza. Nabożeństwo obejmuje siedem części będących odpowiednikami godzin kanonicznych odmawianych w czasie Liturgii Godzin i kończy się ofiarowaniem Godzinek. W skład poszczególnych godzin wchodzą: inwokacja wstępna, hymn, wersety i responsoria, modlitwa, wezwania konkluzyjne i polecenie Godzinek. Godzinki o Matce Bożej Bolesnej ukazują poszczególne cierpienia znoszone przez Maryję, określając Ją „Panią siedmiu mieczami przebitą boleści” oraz zachęcają do rozważania tych cierpień. Rozpatrywanie boleści Maryi ma zaowocować zjednoczeniem cierpień doświadczanych przez człowieka z cierpieniami Matki Bożej i przyczynić się do umocnienia w doświadczeniach oraz ubłagania łaski zbawienia wiecznego.
Każda z części śpiewanych Godzinek zawiera swoją treść. Jutrznia pełni rolę wprowadzenia w rozważania boleści Matki Bożej. Pierwszą rozpatrywaną w Godzinkach boleścią Maryi jest konieczność ucieczki do Egiptu i związane z nią trudności. Tercja przedstawia boleść Matki szukającej dwunastoletniego Jezusa w Jerozolimie. Tekst przeznaczony na Sekstę rozważa ból Maryi związany z drogą krzyżową Jezusa, a zwłaszcza Jej spotkanie z powstającym po pierwszym upadku Synem. Nona ukazuje Maryję stojącą u stóp krzyża Jezusowego porównując Ją do Ewy oraz oddając Jej cześć jako Matce wszystkich odkupionych krwią Chrystusową. Tekst Nieszporów, określając Maryję mianem „żywego ołtarza”, ukazuje wartość Jej współcierpienia z umierającym na krzyżu Synem. Określenie Maryi jako „żywego ołtarza” najpełniej uwidacznia się tu w scenie złożenia martwego ciała Jezusa na Jej łonie, które Maryja trzymając na rękach opłakuje. Tekst przeznaczony na Kompletę rozważa pogrzeb Jezusa i kończy się wyrazami współczucia Bolesnej Matce oraz ślubowaniem złożenia „miecza grzechów”.
Rozważanie cierpień Matki Bożej Bolesnej poprzez śpiew Godzinek dla każdej Pasjonistki ma duże znaczenie. Godzinki te stają się w pewien sposób szkołą codziennego życia nastawionego na rozważanie Męki Pańskiej w zjednoczeniu ze współczującą Matką. Postawa Maryi w nich ukazana ma być wzorem do naśladowania dla każdej z Sióstr i pomocą w przyjmowaniu codziennych doświadczeń. Postać Matki Bożej Boleściwej ukazana w Godzinkach wskazuje na Jej pełnie oddania Bogu. Maryja swoim przykładem wszystkich prowadzi do Jezusa Chrystusa, nie zatrzymując wyłącznie na sobie.

GODZINKI O MATCE BOŻEJ BOLESNEJ – POBIERZ PDF