Ogólnopolski konkurs plastyczny i literacki

Z OKAZJI 100-LECIA ISTNIENIA ZGROMADZENIA SIÓSTR PASJONISTEK
„MĘKA PAŃSKA W OCZACH DZIECI I MŁODZIEŻY”

Organizator:
Zgromadzenie Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa (Siostry Pasjonistki)
02-951 Warszawa, ul. Husarii 55/57, email: kontakt@siostrypasjonistki.pl

Patronat honorowy konkursu:
Jego Ekscelencja
ks. arcybiskup dr hab. Grzegorz Ryś
Metropolita Łódzki

ks. Marcin Wojtasik
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Łódzkiej

mgr Dariusz Magacz
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Piotrkowie Trybunalskim

ks. dr Tomasz Siuda
Prezes zarządu
św. Wojciech Dom Medialny

m. Agnes Jaszczykowska
Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa (Sióstr Pasjonistek)

1. Adresaci i forma konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych:
• uczniowie klas I-III szkół podstawowych – forma plastyczna
• uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych – forma plastyczna
• uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i III gimnazjum – forma literacka
• uczniowie szkół ponadpodstawowych – forma literacka.

2. Temat: „MĘKA PAŃSKA W OCZACH DZIECI I MŁODZIEŻY”

3. Forma: plastyczna i literacka.

4. Cele konkursu:
• kultywowanie wielkopostnej tradycji chrześcijańskiej
• promowanie literatury biblijnej
• rozpowszechnianie kultu Męki Pańskiej
• rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży inspirowanej Męką Pańską
• wyrażenie nastroju i uczuć związanych z rozważaniem Męki Pańskiej
• promowanie młodych talentów plastycznych i literackich poprzez umożliwienie prezentacji twórczości dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców.

5. Zalecana literatura: Pismo święte, teksty drogi krzyżowej, teksty tajemnic różańca św., Godzinki o Męce Pańskiej i inne opisy Męki Pańskiej według wybranych pisarzy Kościoła Katolickiego.

6. Przebieg konkursu:

Konkurs jest organizowany w następujących etapach:
• etap I – szkolny
• etap II – diecezjalny
• etap III – ogólnopolski

Eliminacje konkursowe na I etapie przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez nauczyciela wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły.
• Uczniowie klas I – VI wykonują techniką rysunkową lub malarską pracę plastyczną
w formacie A4 lub A3, prezentującą wybraną przez ucznia stację drogi krzyżowej lub bolesną tajemnicę różańca świętego (jedna praca).

• Uczniowie klas VII – VIII, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych przygotowują pracę literacką na temat Męki Pańskiej, pisaną wierszem lub prozą zapisane w formacie PDF i w dokumencie WORD (jedną pracę; dla prozy max. 5 stron A4, czcionka Times New Roman, 13 pkt., interlinia 1,5).
Nauczyciel opisuje pracę drukowanymi literami. Opis winien zawierać następujące informacje:
• temat pracy,
• imię i nazwisko autora pracy,
• adres szkoły i klasę, do której autor uczęszcza,
• imię i nazwisko nauczyciela (jednego) przygotowującego do uczestnictwa w Konkursie oraz nr tel. i e-mail nauczyciela,
• zgodę na przetwarzanie danych.

Zadaniem Szkolnej Komisji Konkursowej jest wyłonienie po trzech uczniów z każdej kategorii wiekowej poziomu nauczania w szkole, według przyjętych przez siebie kryteriów.
• klasy I-III: trzech uczniów
• klasy IV-VI: trzech uczniów
• klasy VII-VIII i III gimnazjum: trzech uczniów
• klasy ponadpodstawowe: trzech uczniów.

Szkolna Komisja Konkursowa wysyła wyłonione prace z każdej kategorii (wraz z opisem), do osoby odpowiedzialnej dla danej diecezji. Osoba odpowiedzialna wydelegowana przez Organizatora (Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek), powołuje Komisję Konkursową która ma za zadanie wyłonienie ze swojej diecezji/archidiecezji po trzy miejsca z każdej kategorii wiekowej, następnie wyniki przesyła na etap III ogólnopolski, na adres: s. Noemi Joanna Wieliczko, ul. P.O.W. nr 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, gdzie zostanie zwołana komisja Konkursowa, która wyłoni Laureatów.
Laureatami są trzy pierwsze miejsca z każdej kategorii wiekowej wyłonione ze wszystkich uczestniczących diecezji.

7. Jury – komisja Konkursowa
Oceny dokonuje Jury – komisja Konkursowa, powołana na poszczególnych etapach
etap I – Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez nauczyciela wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły.
Etap II i Etap III – Komisja Konkursowa powołana przez osobę wyznaczoną przez Organizatora.

8. Terminarz:
I etap – wyniki Szkolnej Komisji Konkursowej należy dostarczyć wraz z wyłonionymi pracami, które opatrzone będą w KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ (w załączeniu) i podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (w załączniku), do dnia 31 marca 2019 roku. (decyduje data stempla pocztowego).
II etap – Komisja konkursowa z nadesłanych prac wybiera zwycięzców i przesyła wyniki wraz z pracami na etap III do dnia 07 kwietnia 2019 roku.
• Rozstrzygnięcie etapu III ogólnopolskiego nastąpi 28 kwietnia 2019 roku.
• Ogłoszenie wyników do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
• Wręczenie nagród i spotkanie z laureatami oraz Organizatorami konkursu, nastąpi
08 czerwca 2019 roku podczas Gali Konkursowej.

9. Sposób ogłoszenia wyników:
Wyniki konkursu będą podane do wiadomości na stronie internetowej Sióstr Pasjonistek http://www.siostrypasjonistki.pl/

10. Nagrody:
• Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody.
• Nauczyciele laureatów zostaną uhonorowani dyplomami.
• klasy podstawowe I-III, IV-VI:
o I , II i III miejsce: trzydniowa wycieczka: pobyt w RABKOLANDII, w Wadowicach i w Krakowie
• Klasy podstawowe VII i VIII, III gimnazjum i klasy ponadpodstawowe:
o I, II i III miejsce – trzydniowa wycieczka: pobyt w ENERGYLANDII, w Wadowicach i w Krakowie
• Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

11. Uwagi końcowe:
• Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę.
• Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
• Podsumowanie Konkursu, wręczenie dyplomów oraz nagród nauczycielom nagrodzonych dzieci nastąpi podczas Gali Konkursowej.
• Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne i niepodważalne.
• Przyjmujemy wyłącznie prace zawierające informacje: imię i nazwisko autora, klasa, adres i numer telefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.
• Prace zbiorowego autorstwa oraz prace zwinięte w rulon lub zniszczone w wyniku niewłaściwego zapakowania nie będą brane pod uwagę.
• Koszt przesyłki i jej doręczenia pokrywa nadawca.
• Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.
• Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi, Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i publikowania.
• Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.
• Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczania tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
• Utwory literackie i prace plastyczne, nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani publikowane w wydawnictwach książkowych i czasopismach ogólnopolskich.
Miejsce nadsyłania prac w zależności od diecezji/archidiecezji
adres email: kontakt@siostrypasjonistki.pl

Organizator konkursu
Zgromadzenie Sióstr Męki Pana naszego
Jezusa Chrystusa
ul. Husarii 55/57
02 -951 Warszawa
Z ramienia Organizatora wszelkich informacji dotyczących organizacji i przebiegu Konkursu udziela s. Noemi Wieliczko tel.724 117 242 e-mail: konkurs.pasjonistki@wp.pl

Archidiecezja Warszawska:
s. Karolina Zielińska
ul. Husarii 55/57
02 -951 Warszawa

Diecezja Warszawsko-Praska:
s. Rafaela Wieliczko
ul. Husarii 55/57
02-951 Warszawa

Archidiecezja Poznańska
Archidiecezja Krakowska:
s. Stefania Maria Gajda
Mucharz 95
34-106 Mucharz

Diecezja Kielecka:
s. Brygida Paszkowska
ul. Turystyczna 3
25 – 545 Kielce

Diecezja Łowicka:
s. Dolorosa Rachocka
ul. Łowicka 37
95-015 Głowno

Archidiecezja Lubelska:
s. Emmanuela Kalinowska
ul. Narutowicza 31a
23-200 Kraśnik

Diecezja Sosnowiecka:
s. Joanna Duchnowska
ul. Królowej Jadwigi 17
41-300 Dąbrowa Górnicza

Archidiecezja Częstochowska:
s. Jozafata Łukasik
s. Rozalia Surmacz
ul. J. Majewskiego 19
42-530 Dąbrowa Górnicza – Strzemieszyce

Archidiecezja Łódzka
Diecezja Radomska:
s. Noemi Joanna Wieliczko
ul. P.O.W. 8
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Diecezja Płocka:

s. Dominika Dudzik
ul. Sienkiewicz 24
09-402 Płock

s. Olga Wielgolaska
ul. Kotlarska 13
06-100 Pułtusk

Inne archidiecezje i diecezje nie wymienione:
s. Noemi Joanna Wieliczko
ul. P.O.W. 8
97-200 Tomaszów Mazowiecki

KARTA ZGŁOSZENIOWA I ZGODA RODO. OTWÓRZ PDF

LIST PRZEWODNI DO NAUCZYCIELIOTWÓRZ PDF

LIST PRZEWODNI DO DYREKTORÓW SZKÓŁ. OTWÓRZ PDF

REKOMENDACJA KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP. STRONA WWW

PATRONAT JEGO EKSCELENCJI ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA . CZYTAJ